Od 1 stycznia 2017 r. zmiana firmy odbierającej odpady komunalne. Drukuj Email

Informacja z dnia 20.04.2017 r.

UWAGA - Informacja o zmianie nazwy firmy odbierającej odpady komunalne

Do prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano w dniu 06.04.2017r. na podstawie wniosku z dnia 31.03.2017r. zmiany wpisu w zakresie zmiany nazwy Przedsiębiorcy tj.:

Nazwę firmy Przedsiębiorcy w brzmieniu:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości  Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

zastąpiono:
ATF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec.

 


Odpady logo

 OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU NASTĘPUJE ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

  Informacja o zasadach  odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2017r. 

Wójt Gminy Rymań informuje, że z dniem 1 stycznia 2017r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  EKO FIUK Sp.k. z siedzibą w Chojnicy, gm. Mirosławiec. Przedsiębiorstwo zostało wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w którym przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym, że Firma „JOD-KAR” Zdzisław Jodko będzie  świadczyć usługi jeszcze do końca grudnia 2016r., podczas ostatnich odbiorów odpadów może żądać zwrotu pojemników oddanych mieszkańcom w dzierżawę.

 

Dostarczanie pojemników i worków  właścicielom nieruchomości zamieszkałych w ramach rozpoczęcia realizacji usługi

PHU EKO FIUK Sp.k. na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązane jest wyposażyć właścicieli obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych w:
-  w odpowiednie pojemniki/kontenery na odpady komunalne zmieszane;
- w pojemniki/kontenery/worki wykonane z tworzyw sztucznych (z informacją o sposobie korzystania z nich) do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach
, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki nie przepełniały się. Pojemniki na odpady komunalne o określonej pojemności powinny być dostarczane w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawione w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca naprawi lub wymieni pojemniki na odpady komunalne niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości jednak nie później niż w dniu przypadającym na wywóz odpadów z miejsca zbierania odpadów w którym znajduje się zgłoszony pojemnik. W przypadku, gdy uszkodzenie pojemnika uniemożliwia zbiórkę odpadów lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, Wykonawca natychmiast zastąpi go nowym pojemnikiem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Gminy Rymań oraz ozostawienia na wymianę nowych worków w ilościach i rodzajach odpowiadających  odebranym oraz według  bieżących potrzeb mieszkańców tj. dostosowanych do ilości zebranych odpadów. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017 zostanie podany do publicznej wiadomości  mieszkańcom gminy do końca grudnia 2016 roku. Od stycznia 2017r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą miesięcznie 10,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20,00zł na jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości  zamieszkałych przez mieszkańców - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości winny być uiszczane bez wezwania,  z dołu, w następujących terminach:

1) do 28 lutego – za miesiące styczeń, luty

2) do 30 kwietnia – za miesiące marzec, kwiecień,

3) do 30 czerwca- za miesiące maj, czerwiec,

4) do 31 sierpnia – za miesiące lipiec, sierpień,

5) do 31 października – za miesiące wrzesień, październik,

6) do 31 grudnia – za miesiące listopad, grudzień. 

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieterminowego regulowania należności, po upływie terminu płatności, wysyłane będą  upomnienia. Koszt każdego upomnienia wynosi 11,60 zł. Osoba, która pomimo doręczonego upomnienia nie ureguluje należności z tego tytułu, staje się dłużnikiem i zostaje wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.  To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami podczas toczącego się postępowania. 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, zgony osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE