Ciekawe strony

Akty normatywne

Ogłoszenie Wójta o rozpoczęciu konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rymań działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02 sierpnia 2016 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1.      spotkania otwartego z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobamigdzie będzie możliwość składania uwag i/lub propozycji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymań na lata 2016-2023, które odbędzie się 09 czerwca 2017 r. w godzinach:

- 10°° w sali wiejskiej w Starninie,

- 12°° w sali wiejskiej w Drozdowie,

- 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu

2.      spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu dnia  08 czerwca 2017 r. o godzinie 11.30

3.      zbieranie uwag ustnych i w wersji papierowej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rymań oraz tablicy ogłoszeń.

    Wójt Gminy
Mirosław Terlecki

Ogłoszenie Wójta - pobierz

ANKIETA - pobierz

Rymań, 31.05.2017 r.

 

Video

Serwis Mapowy

Szybki PIT

Kącik Przedsiębiorcy

Linki

Dorzecze Parsęty MOBILE