Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Ogłoszenie ARiMR Restrukturyzacja małych gospodarstw - 13.05.2019 r. Drukuj Email

Logo PROW 200px

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" także dla nieubezpieczonych w KRUS

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014-2020.

Premia w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a) gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

b)nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

-jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

- przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;

- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

a) działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

b) jego: dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub

 

przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany. M.in. 

- zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,

- wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,

- podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,

- złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.


FORMA I WYSOKOŚć POMOCY

Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

- I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,

- II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) - po poprawnej realizacji biznesplanu.  

 

PRZEZNACZENIE POMOCY

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

- zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,

- budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,

- zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Więcej na  stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-takze-dla-nieubezpieczonych-w-krus.html

Biuro Powiatowe w Siemyślu

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki