PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kompostowniki Drukuj Email

Kompostownik 400

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Realizując obowiązki ustawowe, Rada Gminy Rymań uchwałą nr XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r., wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych (art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - T.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Ustalono częściowe zwolnienie w wysokości 0,30 zł za miesiąc od mieszkańca.

Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 14,70 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać ze zwolnienia. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,
Wójt, w drodze decyzji stwierdza, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki