Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 23 luty 2021 r. Drukuj Email
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

23 lutego 2021 roku o godz. 13:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Trybuna obywatelska.
6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.
7.Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin .
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku.
15.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek


                                                                         
 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki