Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Deklaracja dostępności Drukuj Email

 Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Rymań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe: https://www.ryman.pl/

- Data publikacji strony internetowej:  2009-07-10
- Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-04-21

Powstaje nowa strona internetowa, obecnie jest jeszcze w trakcie moderacji. Wciąż wprowadzamy wszystkie poprawki. Uprzejmie przepraszamy za możliwe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- są bardzo obszerne a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Urzędu Gminy Rymań wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach i laptopach.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-19
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

- osobiście: w Urzędzie Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań - w godzinach pracy Urzędu
- telefonicznie: +48 94 35 83 127
- przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- przez ePUAP na adres skrytki: /Urzad-Gminy-Ryman/skrytka lub /Urzad-Gminy-Ryman/SkrytkaESP

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Przemysławem Trybuchowskim - pracownikiem Urzędu Gminy Rymań, adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: +48 94 35 34 826.

 Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- sposób kontaktu,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Rymań: ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

- do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Szkolnej, zwierające schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Drugie boczne po prawej stronie budynku (od strony parkingu) zawierające schody bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością,

- na parterze jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością,

- w budynku nie ma windy,

- za budynkiem jest parking  z 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością,

- do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, są oznaczenia ewakuacyjne,

- budynek nie posiada systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

Pomoc dla osób korzystających z języka migowego

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – informacje na ten temat opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymań w zakładce: Pomoc dla osób korzystających z języka migowego i innych środków komunikowania się.

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki