Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 27 czerwca 2024 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

27 czerwca 2024 roku o godz. 10:30

Link do transmisji na żywo obrad Rady Gminy Rymań

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Trybuna obywatelska.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2024-2026.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rymań  w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starnin.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starnin.

11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rymań za rok 2023 i debata nad raportem.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki