Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Maseczki i rękawiczki PDF Drukuj Email

Maseczki rekawiczki do odpadow mieszanych

 
Rewitalizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań PDF Drukuj Email

Logo rewitalizacja Ryman

Rewitalizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań


Gmina Rymań podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Rymań”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Łączna wartość projektu wynosi 4 347 800,00 złotych, kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 962 500,00 złotych.


Celem zadania jest wykonanie infrastruktury sportowej służącej rekreacji mieszkańców, podniesieniu dostępności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni oraz stworzeniu zaplecza do realizacji projektów społecznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie boiska do siatkówki i bieżni tartanowej, wymianie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, wymiana ogrodzenia i siedzeń, wykonanie boksów dla zawodników, instalacji monitoringu oraz instalacja oświetlenia energooszczędnego. Na stadionie sportowym powstanie siłownia zewnętrzna wraz z montażem zestawu kalenistycznego i skateparkiem. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren przy hali sportowej i ośrodku zdrowia poprzez budowę placu zabaw i placu manewrowego BRD służącego dzieciom do nauki jazdy na rowerze. Zostanie zagospodarowany teren poprzez nasadzenia zieleni, wytyczenie i utwardzenie chodników oraz wprowadzenie obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy, donic, itd. Zostanie wykonany remont ul. Sportowej wraz z budową parkingu przy ul. Sportowej oraz przebudowa ul. Kwiatowej.


Projekt jest realizowany w celu stworzenia bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań społecznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z braku dostępnych, funkcjonalnych, estetycznych przestrzeni i obiektów publicznych.
Dzięki podjętym działaniom będzie możliwa integracja społeczności lokalnej oraz wspomaganie działań podejmowanych w ramach ograniczania problemów wynikających ze starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i uzależnień, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej podobszar rewitalizacji.


Na powstałej infrastrukturze będą realizowane działania sportowe przewidziane do realizacji w ramach projektów społecznych, które skierowane będą do dzieci, młodzieży i osób starszych, co poprawi kondycję fizyczną tych grup.
Realizacja projektu umożliwi nawiązywanie relacji międzyludzkich, ciekawe spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań oraz poprawę kondycji fizycznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na marzec 2022 r.

K.U.

Projekty:

- R11 - pobierz

- R12 - pobierz

- R13 - pobierz

- R14 - pobierz

- R16 - pobierz

- R18 - pobierz

 

 
Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych PDF Drukuj Email

Przerwa Przedszkole 2020.05.20

 
GRANT NA ZAKUP KOMPUTERÓW W GMINIE RYMAŃ PDF Drukuj Email

Komputery dla szkoly 1Komputery dla szkoly 2

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 24.04.2020 r. PDF Drukuj Email

Decyzja środowiskowa nr BD 6220.01.2019/2020 z dnia 21.04.2020 r. realizacja przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań  - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych" - 2020.04.24 r.

-POBIERZ-

 
Deklaracje podatkowe on-line - "Przyjazne Deklaracje" PDF Drukuj Email

Podatki lokalne on-line

przyjazne plakat a3 ryman 550

Podatki lokalne wreszcie przez Internet
Gmina Rymań wprowadziła Przyjazne Deklaracje – prosty sposób na złożenie przez podatników lokalnych deklaracji podatkowych. Nowe rozwiązanie to znaczna korzyść. Do tej pory konieczne było żmudne wypełnianie skomplikowanych papierowych druków i samodzielne wyliczanie należnego podatku, od teraz zrobi to za nas system.

Ułatwienie dla wszystkich
Przyjazne Deklaracje to kolejny krok w rozwoju lokalnych usług cyfrowych, podnoszący ich jakość i pozwalający mieszkańcom zadbać o swoje zobowiązania w wygodny, zgodny z oczekiwaniami, sposób. Dostępne w ramach serwisu inteligentne kalkulatory umożliwiają automatyczny dobór stawek podatkowych, automatyczne wyliczenie podatku, wygenerowanie kompletu dokumentów do Urzędu, a nawet wysłanie deklaracji on-line do Urzędu.

Jak wypełnić dokumenty i dostarczyć je do urzędu
Najszybszym sposobem jest wpisanie w przeglądarkę internetową adresu https://przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_ryman  lub skorzystanie z linka do strony z kalkulatorem na stronie urzędu www.ryman.pl, w części dotyczącej opłat lokalnych. Po wybraniu kalkulatora, jesteśmy następnie prowadzeni krok po kroku przez generator deklaracji. Gotowy dokument składamy online, podpisując Profilem Zaufanym lub wysyłamy pocztą tradycyjną.

Co można rozliczyć
Możliwe jest wypełnienie deklaracji dotyczącej podatku od środków transportowych. Z pewnością szczególnie zainteresuje to firmy transportowe i posiadające flotę samochodową. Gmina Rymańumożliwia również skorzystanie z kalkulatorów deklaracji na: podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Dlaczego warto
Udostępnione kalkulatory umożliwiają rozliczenie już w kilka minut. Zaoszczędzony czas dla siebie i rodziny to bodaj największa korzyść. Jest ich jednak więcej. Dzięki automatycznemu doborowi aktualnych stawek, system gwarantuje prawidłowe obliczenie kwoty podatku. Pozwala to uniknąć potencjalnych błędów i konieczności czasochłonnych wyjaśnień z Urzędem, czy też niepożądanych odsetek. Co więcej, raz wprowadzone dane, pozostają do wykorzystania podczas kolejnego rozliczenia, ponieważ roboczy plik elektroniczny możemy zapisać na dysku komputera i użyć go w przyszłości. Zaoszczędzony czas jest więc podwójny.

 

Więcej o nowym rozwiązaniu dowiesz się na stronie www.przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_ryman oraz www.przyjazne-deklaracje.pl. Sprawdź, jak łatwo wypełnić deklaracje i prześlij ją on-line do Urzędu już dziś.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań nr DB.6220.01.2020 o prowadzonym postepowaniu z udziałem społeczeństwa - "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa kwater nr 4,5 i 6 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 437/2 obręb Leszczyn" z dnia 15.04.2020 r.

- POBIERZ -

 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH - 09.04.2020 PDF Drukuj Email

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Informujemy, że pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniach 14-15 kwietnia 2020 r. do godziny 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Rymań.

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 10 kwietnia 2020 r. PDF Drukuj Email
sala_konferen_200x150 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję zdalną sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

  10 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 01.04.2020 r. PDF Drukuj Email

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BD 6220.02.2019 z dnia 01.04.2020 r. realizacja przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Mirowie, gmina Rymań - budowa instalacji do stabilizacji (zestalania) odpadów niebezpiecznych oraz budowa kwater składowania odpadów niebezpiecznych"

- POBIERZ-

 
Dyżur telefoniczny GOPS PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu

informuje, że w związku z nowymi wytycznymi i koniecznością

ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem:

 

tel. 500 110 061

w godzinach od 07:30 do 19:00

 
INFORMACJA - ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW PDF Drukuj Email

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. W GMINIE RYMAŃ

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii informujemy, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW można dokonać w następujący sposób:

  • 1. Przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny)
    - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.15

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

  • 2. Przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Rymań ul. Szkolna 7

78-125 Rymań

z dopiskiem „ WNIOSEK DO OKW”

- najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

  • 3. Wrzucić zgłoszenia do skrzynki na korespondencję (umieszczoną przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Rymań).

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że przesłana korespondencja dotarła (nr tel. 94 35 34 811).

 
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kompostowniki PDF Drukuj Email

Kompostownik 400

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Realizując obowiązki ustawowe, Rada Gminy Rymań uchwałą nr XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r., wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych (art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - T.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Ustalono częściowe zwolnienie w wysokości 0,30 zł za miesiąc od mieszkańca.

Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 14,70 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać ze zwolnienia. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,
Wójt, w drodze decyzji stwierdza, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Rolnik w kwarantannie PDF Drukuj Email

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid19

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

- Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np. psy czy koty.

- Nie wychodź do sklepu.

- Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj nikogo do domu.

- Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

- Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

- Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości - po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

- Zachowuj zasady higieny.

- Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe, w tym blaty i klamki. Dezynfekuj również sprzęty takie jak: telefon, laptop czy klawiatura i myszka komputera stacjonarnego, pilot do TV.

- Mierz  temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie i zapisuj wyniki pomiarów.

- W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny najbliższego szpitala, unikając transportu publicznego (jeśli to możliwe swoim samochodem).

- Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

- Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 30 000 zł.

- W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem skorzystaj z teleporady (dzwoń do swojego lekarza poradni zdrowia). Lekarz może wystawić  ci e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html. Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl.


Dowiedz się więcej na
www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ 800 190 590

Logopunkt

 

Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu

 
Zawiadomienie Wójta Gminy Rymań PDF Drukuj Email

Zawiadomienie Wojta Ochrona Srodowiska 2020.03.23

 
Konkurs plastyczny "W Krainie Owoców i Warzyw" PDF Drukuj Email

Konkurs plastyczny W Krainie Owocow i Warzyw

- Regulamin konkurs plastyczny -

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 53

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki