PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Usuwaniem azbestu w 2021 roku - nabór wniosków Drukuj Email

logo azbestazbest

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rymaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań w 2021 roku.

O dofinansowanie obejmujące koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Rymań. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanychz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Realizacja ww. zadań będzie możliwa w przypadku przyznania środków w 2021 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2021 roku winni  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku złożyć w Urzędzie Gminy Rymań stosowny wniosek wraz z załącznikami tj.:

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lub budynku) a w przypadku współwłaścicieli dodatkowo zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Kołobrzeskiego;

- kolorowe zdjęcie budynku, z którego zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

- ocenęstanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Urzędu Gminy Rymań przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy w Rymaniu przez pracownika na stanowisku ds. Ochrony Środowiska - pokój nr 21 lub telefonicznie (tel.: 94/35 34 821). Informacje będą również dostępne  u sołtysów poszczególnych sołectw.

Załączniki:
Zał. 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz
Zał. 2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pobierz
Zał. 3 Wniosek pobierz

 

 

 
Azbest w 2020 roku - dofinansowanie Drukuj Email

tablica WFOS2020 550px

 
Wyroby z azbestu – obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem Drukuj Email

Wyroby z azbestu – obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem

Na twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest? Zobacz, jakie obowiązki związane są z użytkowaniem i usuwaniem takich wyrobów.

Inwentaryzacja

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

- sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór) i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego

- wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest

- złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:

a) do swojego urzędu gminy  - osoby fizyczne

b) do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego

c) składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

 

Jeśli twoje wyroby to rury azbestowo- cementowe:

- stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach

- masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:

a) brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych

b) oznakowania

c) zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji

d) oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Jeśli chcesz potwierdzić czy w twojej nieruchomości jest azbest, możesz skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach.

Zobacz:Baza azbestowa

 

Usuwanie wyrobów azbestowych

Jeśli podejmiesz decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest:

- dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu Gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu

- zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź czy twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska

- weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z twojej nieruchomości

- sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie

- zgłoś z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego

- sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest.

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

 

Oczyszczenie nieruchomości po wyrobach azbestowych

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź, czy:

  • usunęła pozostałości pyłu azbestowego
  • uprzątnęła teren nieruchomości
  • wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z twojej nieruchomości
  • otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokydolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

Działalność w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Przedsiębiorca, który chciałby prowadzić działalność polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinien:

- założyć działalność gospodarczą

- uzyskać decyzje w zakresie gospodarki odpadami

- przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

- opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest

- posiadać niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego

- zgłosić zamiar prowadzenia tych prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Można bezpłatnie zarejestrować swoją firmę na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl – firma znajdzie w ogólnopolskim zestawieniu firm zajmujących się problematyką azbestową, dostępną dla każdego zainteresowanego

Zatrudnianie pracowników

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinien:

- sporządzić ocenę ryzyka zawodowego

- kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestowego

- szkolić pracowników w zakresie bhp

- zminimalizować liczbę osób przydzielonych do prac w kontakcie z azbestem

- ograniczyć lub eliminować emisję pyłów przez stosowanie odpowiednich maszyn, sprzętu i metod pracy.

Pracodawca powinien zapewnić:

- odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego)

- wymianę środków ochrony układu oddechowego

- oczyszczanie z pyłu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej

- przechowywanie wyłącznie w wyznaczonym miejscu, wykluczającym kontakt z odzieżą własną pracowników.

Zasady usuwania azbestu

Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:

- izolacja od otoczenia obszaru prac

- ogrodzenie terenu prac-

- umieszczenie tablic informacyjnych

- środki techniczne ograniczające emisję azbestu

 - zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie

- codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego

- uprzątnięcie terenu

- izolacja pomieszczeń

- komory dekontaminacyjne

- nawilżanie wyrobów wodą

- utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym

- demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania

- odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze

- kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów

- transport zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych

- oznakowanie

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m3)

- zestalenie przy użyciu cementu i szczelne opakowanie (o gęstości < 1000 kg/ m3)

- stan wilgotny podczas przygotowania do transportu

- magazynowanie w osobnych miejscach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

- Pobierz artykuł w pliku PDF -

 
10 zasad postępowania z azbestem Drukuj Email

- Kliknij na obraz aby pobrać plik PDF -

1 500px

2 500px

 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest Drukuj Email

Obwiesczenie wojta projekt Programu usuwania azbestu

Do pobrania:

1. Obwieszczenie Wójta - pobierz

2. Projekt PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYMAŃ NA LATA 2017-2032 - pobierz

3. WYNIKI INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYMAŃ (stan na rok 2017) - pobierz

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG - pobierz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki