Sesja Rady Gminy Rymań - 21 grudnia 2020 r. Drukuj
sala_konferen_200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 713 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu

21 grudnia 2020 roku o godz. 13:30

UWAGA! Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2021.
12. Plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek