Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Dodatkowy nabór na komputery PGR PDF Drukuj Email

Logo projektu 

Laptop 200Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" powstały oszczędności, dzięki którym gmina może udzielić wsparcia osobom, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Rymań prowadzi dodatkowy nabór uczniów, których przodek w linii prostej pracował w PGR. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym PGR. (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy)

 

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Przypominamy, że wsparciem mogą być objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy 1 do 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Wnioski wraz z załącznikami, a także zgodę na przetwarzanie danych należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Rymań w terminie do 24.10.2022. do godziny 14:00 (liczy się data wpływu). Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną wysokość środków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 943534823 w godzinach pracy urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu - POBIERZ

- Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego - POBIERZ

- Zgoda przetwarzanie danych Granty PPGR - POBIERZ

 

 
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Historyczne Dębosz - 13.10.2022 r. PDF Drukuj Email

Logo Debosz 1122x1151. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w dniu 12.10.2022 r. - POBIERZ

2. Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową - POBIERZ

 
Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. PDF Drukuj Email

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, że Wójt Gminy Rymań przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (posiadającym aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Rymań). Wykaz dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Rymań w zakładce: Gospodarka odpadami.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki zdrowia, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, lokale gastronomiczne, hotele itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na części mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytworzonych w gospodarstwie domowym.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

- uiszczenia opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza)

 

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się:
1) papier (worek/pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier”);
2) szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”);
3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
(worek/pojemnik żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”);
4) bioodpady (worek/pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”).
5) pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” w worku/pojemniku innego (np. czarnego) koloru.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przekazanie kopii odpowiednich umów oraz dowodów wpłat do Urzędu Gminy Rymań w nieprzekraczalnym terminie do 7.11.2022 r.

- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, pok. 21

- pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Rymań:

- Dawid Łojewski – tel. 94 35 34821

 

Jednocześnie przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:

− nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

− wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 13 i 20.10.2022 r. PDF Drukuj Email

 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Rymań informuje o zbliżającym się jesiennym terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą wyłącznie od mieszkańców, którzy wcześniej zgłoszą taką potrzebę (tj. do 12.10.2022 r.) pracownikowi Urzędu Gminy w Rymaniu.

 Kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy:

 Nr telefonu: 94 3534821 w godzinach od 7:15 do 15:15

 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

REJON ZBIÓRKI

DATA

RYMAŃ, BUKOWO, GOŁKOWO, STARZA, RZESZNIKOWO, RZESZNIKÓWKO,
SKRZYDŁOWO, CZARTKOWO, JAGLINO, PŁONINO, KAMIEŃ RYMAŃSKI, LESZCZYN,
MIROWO, DĘBICA.

13.10.2022 r.

DROZDOWO, DROZDÓWKO, LĘDOWA, GORAWINO, RĘBICE, JARKOWO,
MECHOWO, PETRYKOZY, KINOWO, STARNIN, BĘBNIKĄT

20.10.2022 r.

Odpady należy wystawić przed posesję w dzień poprzedzający zbiórkę. Wystawione odpady nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia oraz utrudniać ruchu.

Odbierane będą odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów itp.;
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą i odbierane nie będą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe.
Odpady nie objęte zbiórką nie będą odbierane, a właściciel posesji będzie zobowiązany do ich usunięcia.

Firmą świadczącą usługę wywozu wyżej wymienionych odpadów jest:
Zakład Usługowo - Handlowy "JOD-KAR"
Krzywopłoty 18
78-230 Karlino

UWAGA:
Posiadacz większej ilości odpadów budowlanych powinien zamówić odbiór i utylizację tej frakcji odpadów (za opłatą) u firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej (wykaz tych firm znajduje się na stronie internetowej www.ryman.pl).
Niewielkie ilości odpadów budowlanych (po remontowych) można również oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się w miejscowości Mirowo 14 (zasady funkcjonowania oraz godziny otwarcia PSZOK znajdują się na stronie internetowej www.ryman.pl).

 
PROFILAKTYKA JODOWA - wykaz punktów wydawania preparatów jodowych PDF Drukuj Email

PROFILAKTYKA JODOWA - BROSZURA INFORMACYJNA

 Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.

Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie następowało w określonych punktach na terenie gminy Rymań (lista punktów i przynależnych do niej ulic i miejscowości poniżej).

Podkreślić należy , że jest to działanie wyłączne o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

LOKALIZACJA PUNKTÓW DYSTRYBUCJI PREPARATÓW
ZE STABILNYM JODEM W GMINIE RYMAŃ

Lp.

Miejscowość

Miejsce (punkt wydawania)

Adres

Rejon (miejscowości, ulice)

1

Dębicy

Sala wiejska w Dębicy

Dębica

Dębica, Leszczyn, Mirowo, Strzebielewo

2

Rymań

NZOZ „BEST – MED” Bolesław Stria

Przechodni lekarska

 

Rymań ul. Szkolna 4

Rymań, Gołkowo,Lędowa, Kamień Rymański, Bukowo

3

Rzesznikowo

Sala wiejska w Rzesznikowie

Rzesznikowo

Rzesznikowo, Rzesznikówko, Skrzydłowo, Czartkowo, Płonino, Melno, Jaglino

4

Starnin

Sala wiejska w Starninie

Starnin

Starnin, Bębnikąt

5

Kinowo

Sala wiejska Kinowie

Kinowo

Kinowo

6

Jarkowo

Sala wiejska w Jarkowie

Jarkowo

Jarkowo, Petrykozy, Mechowo

7

Gorawino

NZOZ „BEST – MED” Bolesław Stria

Oddział Zamiejscowy w Gorawinie.

Gorawino

Gorawino, Rębice

8

Drozdowo

Sala wiejska w Drozdowie

Drozdowo

Drozdowo, Drozdówko

WYDAWANIE PREPARATU W W/W PUNKTACH NASTĄPI PO DECYZJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI O ROZPOCZĘCIU AKCJI WYDAWANIA TABLETEK JODU.

 

Broszura Profilaktyka jodowa1 55

Broszura Profilaktyka jodowa2 55

Broszura Profilaktyka jodowa3 55

 

Broszura Profilaktyka jodowa4 55

BROSZURA w pliku PDF - Pobierz

 
Dofinansowanie na usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Rymań PDF Drukuj Email

tablica5 Barszczu Sosnowskiego 550 2022.10.03

Gmina Rymań dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z @Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we wrześniu zakończyła prace polegające na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Rymań. Prace zwalczania szkodliwej rośliny na terenie gminy przeprowadzono po raz siódmy.

Usuwanie barszczu miało na celu ograniczenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej rośliny na terenie gminy.
Barszcz Sosnowskiego jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia. Rozrasta się w niebywałym tempie, a jej zwalczanie jest bardzo ciężkie i długotrwałe ponieważ rozprzestrzenia się spontanicznie. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niezwykle kłopotliwą, która w sposób inwazyjny zajmuje tereny, na których się rozwija. Toteż bieżące niszczenie pozwoli na eliminację zagrożeń.
Roślina wytwarza silne toksyny, które w negatywny sposób oddziałują na skórę powodując m.in. zapalenie skóry, powstanie pęcherzy oraz zapalenie spojówek.

Zabieg zwalczania barszczu Sosnowskiego przeprowadzono w miejscowości Leszczyn. Zwalczanie przeprowadzono w formie zabiegów chemicznych w czterech etapach.


Koszt całkowity zadania wyniósł 13 495,68 zł. zaś wartość dotacji to 9 372,00 zł.


W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto następujący efekt zadania:

 - nie dopuszczono do wzrostu i rozwoju barszczu,

- nie dopuszczono do tego, aby roślina wydała kwiaty i nasiona,

- zlikwidowano młode okazy barszczu,

- ograniczono możliwości poparzeń ludzi i zwierząt,

- likwidując barszcz dano innym gatunkom roślin możliwość wzrostu na miejscu dotychczas zajętym przez szkodnika.

 
UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W DROZDOWIE PDF Drukuj Email

Plakat 2 550

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 29 września 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

29 września 2022 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 30.09.2022 r. PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL
do 30 września 2022 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

- z adnotacją, że jest to III rata za 2022 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 
Zebranie założycielskie "Lokalnego Partnerstwa ds. Wody" PDF Drukuj Email

Plakat Spotkanie Lokalne Partnerstwa ds. Wody

 
Ogłoszenie ARiMR 16.09.2022 - konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" PDF Drukuj Email

Plakat konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

STRONA: www.agronews.com.pl

 
Dodatek węglowy PDF Drukuj Email

logo dodatek weglowy500

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,

- piecokuchnia,

- kuchnia węglowa,

- piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł - przyznawana jednorazowo.

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy w formacie pdf  - pobierz

Wniosek i więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - www.gov.pl/klimat/dodatek-weglowy

Wnioski o dodatek węglowy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rymaniu tel. 94 35 83 234

 
Piknik z PRODUKTEM POLSKIM - Barzkowice 20 sierpnia 2022 r. PDF Drukuj Email

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM Barzkowice 2022.08.20

 
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

SmieciarkaZmiana terminu odbioru odpadów komunalnych !!!

 

Odpady komunalne (Papier), które miały być odebrane wg harmonogramu dnia 15.08.2022 r. zostaną odebrane w następny poniedziałek tj. 22.08.2022 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
Uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej w Gorawinie PDF Drukuj Email

Otwarcie Remizy Strazackiej w Gorawinie plakat 2022.08.08 550

 
Cyfrowa Gmina - tablica informacyjna PDF Drukuj Email

Tablica Cyfrowa Gmina 2022.08.02 550

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki